Jogi nyilatkozat és adatvédelem

1. Általános szabály

A www.kordafilmpark.hu honlap vagy annak bármely oldalának megnyitása, illetve használata kizárólag a jelen jogi nyilatkozatban felsorolt kikötésekkel és feltételekkel, továbbá Magyarország jogszabályaival összhangban megengedett.

A honlap használatával Ön elfogadja az itt rögzített feltételeket. Amennyiben Ön azokkal nem ért egyet, úgy kérjük, hogy ne látogassa honlapunkat, valamint a honlap vagy annak bármely tartalmának megnyitását, elolvasását, használatát mellőzni szíveskedjen.

2. Szerzői jog

A honlap és annak teljes tartalma – ideértve minden, a honlapon vagy annak oldalain található, valamint ott megjelenítésre kerülő tartalmat, különös tekintettel a szövegre, képre, hangra, kifejezésre, grafikára, szoftverre, logóra, márkanévre – szerzői jogi védelem alatt áll.

A felhasználó kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, kereskedelmi felhasználáson kívüli céllal jogosult a honlapon és annak oldalain megjelenő tartalmat olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni. Tilos a honlap vagy bármely részének, illetve tartalmának másolatát eladni vagy haszon ellenében továbbítani, tilos továbbá a honlap vagy bármely részének megváltoztatása, valamint bármely más műben, publikációban, honlapon történő felhasználása mind elektronikus, mind egyéb formában. Az itt rögzítetteken túlmenően a Filmközpont Kft. semmilyen egyéb jogot nem engedélyez a honlap vagy annak tartalma felhasználásával kapcsolatban.

A szellemi alkotások jogosulatlan felhasználása, valamint a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok egyéb módon történő megsértése jogellenes cselekmény és jogi eljárást vonhat maga után.

3. A honlap tartalma és a kárfelelősség kizárása

A honlapon található információk kizárólag tájékoztatatásul szolgálnak. A Filmközpont Kft. törekszik arra, hogy a honlapon található információk naprakészek legyenek, azonban az információk hiányosságai, pontatlanságai és az esetleges elírások miatt a Filmközpont Kft. nem vállal semmilyen felelősséget.

A Filmközpont Kft, valamint a képviseletében és érdekkörében eljáró személyek nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve korlátozás nélkül bármilyen elmaradt profitot, közvetett –, járulékos – vagy következményi veszteséget is), amelyek a honlap vagy annak bármely oldalának megnyitásából, illetve használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, az adatátviteli út hibájából, egyéb vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból erednek.

A Filmközpont Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes figyelmeztetés nélkül a honlapra vagy annak bármely tartalmára nézve – így a jogi nyilatkozatra és adatvédelemre vonatkozóan is – fejlesztést, változtatást, módosítást, javítást eszközöljön.

4. Kapcsolódó honlapok

A honlap tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások formájában), amelyek más interneten keresztül hozzáférhető honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében vagy üzemeltetésében állnak.

A kapcsolódási pontokon elérhető honlapokhoz a Filmközpont Kft. csupán hozzáférést közvetít, azonban sem a Filmközpont Kft, sem a képviseletében és érdekkörében eljáró személyek nem vállalnak semmilyen formában kötelezettséget vagy felelősséget azokért a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, illetve ezen honlapok és az ott található információk jogszerűségért, amelyek harmadik személyek tulajdonában, kezelésében vagy üzemeltetésében állnak, figyelemmel arra, hogy azok jogi hátterére és működésére a Filmközpont Kft-nek rálátása nincsen.

5. Adatkezelés

A Filmközpont Kft. tiszteletben tartja a honlap látogatóinak személyhez fűződő jogait és erre figyelemmel a személyes adataikat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Személyes adatnak minősül minden, az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Azzal, hogy Ön a Filmközpont Kft. részére bármely személyes vagy egyéb adatát akár a honlap űrlapjának használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mailben elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a Filmközpont Kft. a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelje.

A Filmközpont Kft. a felhasználó által a honlap használata, továbbá a hírlevélre történő feliratkozás során, valamint e-mail küldése során önkéntesen megadott személyes vagy egyéb adatokat a látogatók regisztrálása, illetve a hírlevél küldése céljából a feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli. A felhasználó adatainak megadására nincsen szükség a honlapon való böngészéshez és az ott közzétett nyilvános információk megtekintéséhez.

A Filmközpont Kft. csak azon adatokat rögzíti, dolgozza fel, illetve kezeli, amelyeket törvény előír, illetve amelyek kezelésére lehetőséget teremt, továbbá amelyek a Korda Filmpark Látogatóközpont, valamint a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez feltétlenül szükségesek. Az adatok rögzítése, feldolgozása és kezelése a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései szerint és a jogosulatlan hozzáféréstől védetten történik, azokat a Filmközpont Kft. kizárólag az érintett kérése, hozzájárulása, valamint törvény, bírósági vagy más hatósági határozat alapján adhatja ki harmadik személy részére.

Az adatkezelés időtartama alatt az érintettnek bármikor joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, vagy a jogszabályi kivételektől eltekintve azok törlését, illetve tiltakozási joggal élhet az adatkezeléssel szemben. Az itt megjelölt jogokra vonatkozó igényt a Filmközpont Kft. azinfo@kordafilmpark.hu elektronikus levelezési címen kéri jelezni. Az érintettek jogait – ideértve a bíróság előtti jogérvényesítés lehetőségét is – részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

A Filmközpont Kft. adatvédelmi nyilvántartási száma: 40059.

6. Statisztikai célú adatgyűjtés

A honlap szervere használat közben elmenthet a felhasználó számítógépére vonatkozó információkat és adatokat, így az IP címet (amely egy, a számítógépet azonosítására szolgáló szám), a böngésző típusát és az operációs rendszer típusát. Ezen adatokat a Filmközpont Kft. a felhasználó által megadott személyes vagy egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze, az itt megjelölt adatok mentése kizárólag a látogatottsági statisztikák készítése és a honlap szolgáltatásainak javítása érdekében történik.