Házirend

Jelen Házirend célja a Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett Filmpark filmes Látogatóközpont (továbbiakban Filmpark) Látogatói kellemes időtöltésének biztosítása, a Látogatók biztonságának, egészségének és testi épségének megőrzése, valamint a Filmpark berendezésének állagmegőrzése, illetve a Rendezvények/Programok szakszerű lebonyolítása.

Mindezek érdekében a Házirend betartása minden Látogató számára kötelező.

 1. A belépőjegy megvásárlásával a Látogató elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Filmpark területén készült fotókat, felvételeket a Filmpark saját reklám és promóciós tevékenységéhez szabadon, és díjmentesen felhasználhassa. A kép- és hangfelvételeken szereplő Látogatók semmilyen követeléssel nem léphetnek fel sem a Filmparkkal, sem a felvétel készítőjével, sem annak jogos használóival szemben. A Filmpark jogosult a területén készült felvételeket, fotókat az azon szereplő Látogató külön hozzájárulása és anyagi ellenszolgáltatás nélkül, bármely módon felhasználni, közzétenni, médiában megjelentetni.
 2. A Filmpark filmes Látogatóközpont területére történő belépéssel a Látogatók jelen Házirend rendelkezéseit önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. A Látogatók a Filmpark filmes Látogatóközpont látogatására, játékainak, valamint bármely szolgáltatásának igénybevételére csak a Házirend elfogadásával és betartásával jogosultak. A Látogató a belépés alkalmával tudomásul veszi, hogy a Filmpark dolgozói, biztonsági őrei a házirend betartását bármikor számon kérhetik. A Filmpark dolgozói és a biztonsági személyzet speciális megkülönböztető jelzést viselnek (kék és zöld színű badge, illetve Korda Filmpark feliratú póló).
 3. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.
 4. A Filmpark filmes Látogatóközpont – egyes egyedi rendezvényeket leszámítva – belépőjegy megváltásával látogatható, mely belépőjegy érvényességét a megváltáskor felrakott Badge-el (azonosító) kell igazolni. A Badge aznapi belépésre jogosítja a Látogatót. A Badge sérülése vagy annak elhagyása esetén a belépőjegy érvényét veszti, illetve 3.000,- Ft bírság kifizetése kötelező.
 5. Jelen Filmpark Házirenden kívül a Látogatók kötelesek a Filmpark munkatársainak, dolgozóinak és biztonsági őreinek utasításait, előírásait, betartani.
 6. A Filmpark területén csak a Filmpark munkatársai által engedélyezett területen szabad fotót és mozgóképet készíteni, minden egyéb területen szigorúan tilos!
 7. A Filmpark területére bevitt tárgyak megőrzéséért és állagsérelméért a Filmpark nem vállal felelősséget. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Filmpark területére csak saját felelősségére hozhatja be vagyontárgyait, értékeit.
 8. A Filmparkba érkező Látogatók részére a parkolás ingyenes a külső múrvás parkolóban.
 9. A Filmpark filmes Látogatóközpont területére mindenki kizárólag saját felelősségére léphet be és tartózkodhat a területén. A Filmpark eszközeit, valamint szolgáltatásait mindenki kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.
 10. A Filmpark nem vállalja kis- és fiatalkorúak felügyeletét, őrizetét. A Filmpark területén 18 év alatti személy kizárólag a szülő felelősségére, 12 év alatti gyermek kizárólag felnőtt felügyelete alatt tartózkodhat és veheti igénybe játékainkat, szolgáltatásainkat.
 11. A Filmpark egész területe kamerával megfigyelt terület.
 12. Vendégeink kötelesek a Filmpark munkatársa által kijelölt túraútvonalon közlekedni, azt megtartani. A túra,-közlekedési útvonalakon (épületen belül és szabadtéren egyaránt) küszöbök, szintkülönbségek, talaj egyenletlenségek előfordulnak.
 13. A Látogatóközpont területén lévő attrakció megtekintése során vendégeink szűk zárt folyosón haladnak keresztül, ahol látványelemként villanó fényhatások érik az emberi szervezetet, így a zárt terektől, a bezártságtól és korlátozottságtól való súlyos félelemben szenvedő (klausztrofóbia) vagy epilepsziás betegségben szenvedő vendégeink az attrakció látogatását csak saját felelősségre vehetik igénybe.
 14. A Látogatóközpont területén lévő attrakciók megtekintése során vendégeinket hanghatások érhetik.
 15. A Filmpark attrakcióinak interaktív részei kizárólag az attrakciókhoz kihelyezett leírás utasításainak szigorú betartásával, az utasítás elolvasását és megértését követően használhatóak. 18 év alatti személy esetén a szülő/kísérő felelős azért, hogy az egyes attrakciók leírását a gyermek megismerte és megértette azokat használata előtt. Esetleges kérdés esetén a Filmpark munkatársai felvilágosítást adnak.
 16. Minden Látogató köteles a Filmpark területén kiállított vagy kihelyezett tárgyakra vigyázni, épségüket megőrizni, leírásuk szerinti rendeltetésüknek megfelelően használni. Aki a kiállított, kihelyezett tárgyakban vagy a Filmpark berendezéseiben, felszerelésében szándékosan/gondatlanul kárt okoz, az köteles azt a Filmpark részére megtéríteni.
 17. A Filmpark semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget a személyek testi épségében, vagy a Látogatók értékeiben keletkezett károkért.
 18. A Filmpark területére tilos a belépés ittas állapotban, illetve bódító, vagy más tudatmódosító szer hatása alatt álló személynek. Kábítószer, vagy más bódító hatású szer hatása alatt álló, illetve ittas személyek nem tartózkodhatnak a Filmpark területén, még érvényes Badge-el sem. Az ilyen személyektől a Filmpark munkatársai a szolgáltatást megtagadják, és a Filmpark területéről kivezetik. A Badge árának visszatérítésére a Látogató ilyen esetekben sem tarthat igényt.
 19. Tilos a belépés a Filmpark területére mindazoknak, akik fertőző betegségben szenvednek.
 20. Tilos a Filmpark területére szúró- és vágóeszközt, kést vagy ollót, fegyvert, pirotechnikai eszközt, vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt, vagy bármely egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes olyan eszközt bevinni, amely a saját vagy mások testi épségét veszélyeztetik.
 21. A Filmpark területén – az attrakciókhoz szükséges – robbanásveszélyes anyagok lehetnek! Tilos a nyílt lángot használni, öngyújtót gyújtani, vagy bármely más módon tüzet gyújtani.
 22. A Filmpark filmes Látogatóközpont egészének, illetve egyes egységeinek befogadóképessége limitált, az egyszerre bent tartózkodók maximális létszáma 30 fő, mely az OTSZ és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelettel, illetve a tűzvédelmi hatósági előírásokkal összhangban került meghatározásra. Amennyiben a biztonságosan kiüríthető személyek létszámát egy adott területen vagy a Filmpark egészén elértük, úgy a beléptetést a távozó személyek függvényében folytatjuk. Intézményünk a Filmpark filmes Látogatóközpont területére történő belépés lehetőségét a fentiekre tekintettel korlátozhatja!
 23. Tilos a Filmpark területére állatot bevinni, vakvezető kutya kivételével. Tilos a Filmpark területén szemetelni. Kérjük Látogatóinkat, hogy a tisztaság megőrzése érdekében a kihelyezett szeméttárolókat vegyék igénybe.
 24. Sérülés, rosszullét, bármilyen egészségügyi panasz esetén a pénztárnál vagy a munkatársaknál lehet jelezni. Ez esetben elsősegélyt a Filmpark munkatársai tudnak nyújtani, illetve ők tudnak mentőt hívni.
 25. A Filmpark területén dohányozni és e-cigit használni tilos, a dohányzó Látogatók kizárólag a dohányzásra kijelölt helyeket vehetik igénybe.
 26. Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a Filmpark munkatársainak és a biztonsági őreinek, dolgozóinak utasításait.
 27. Tilos a Filmpark területén a Látogatóknak bármilyen reklám vagy egyéb kereskedelmi tevékenységet folytatni.
 28. Tilos a Filmpark területén közrendet és közerkölcsöt sértő módon viselkedni.
 29. A Filmpark a belépőjegyek, valamint a szolgáltatások árait a Filmpark weboldalán (kordafilmpark.hu) és a pénztáraknál kihelyezett információs táblákon tünteti fel. A megváltott belépőjegyet/Badge-t, valamint a vásárlást igazoló nyugtát/bizonylatot a látogatás teljes időtartama alatt a Látogató köteles megőrizni. A Badge-t és a hozzá tartozó nyugtát vagy számlát a Filmpark területén a Filmpark munkatársai bármikor ellenőrizhetik. Amennyiben a Badge megsérül, annak cseréje érdekében a Látogató a Filmpark munkatársaihoz fordulhat, cserére kizárólag a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása ellenében van lehetőség. Sérült Badge-el rendelkező Látogatók a Filmpark területén nem tartózkodhatnak.
 30. A Látogatók áfás számlaigényüket a belépőjegy megváltásakor előre kötelesek jelezni, utólag a Filmpark nem tud számlát kiállítani.
 31. Kedvezmény igénybevételekor, egyedi fizetőeszközök elfogadásakor, illetve más akciók igénybevétele esetén a Filmpark munkatársai személyazonosság ellenőrzésére alkalmas, érvényes igazolványt kérhetnek, amelyet a Látogatók kötelesek felmutatni. Ennek elmulasztása esetén az azonosítást igénylő fizetőeszköz nem fogadható el, illetve az akció nem érvényesíthető.
 • Gyermekcsoport látogatása esetén a Filmpark területén a Házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért kizárólag a csoport kísérői vagy felügyelői felelnek. A gyermekcsoportokért felelős kísérő személyeknek fokozott figyelmet kell fordítaniuk a velük lévő gyermekek élet-, baleset- és vagyonbiztonsága megőrzése érdekében. Szülinapos program esetén a gyerekcsoport kísérője a szülinapos program megrendelője vagy költségviselője, aki a helyszínen tartózkodik a gyerekekkel.
 • A nyitvatartási idő lejártakor a Látogatók kötelesek a Filmpark területét elhagyni.
 • A Filmpark Látogatói jogosultak a Filmpark szolgáltatásaival kapcsolatban észrevételeket, esetleg panaszt tenni a Pénztárnál kérhető Panaszkönyvbe.
 • A Házirend rendelkezéseit be nem tartó Látogatótól a Filmpark munkatársai megtagadhatják a Filmpark filmes Látogatóközpont látogatását, az attrakciók és szolgáltatások igénybevételét, valamint indokolt esetben a Filmpark területéről, távozásra való felszólítást követően kivezethetik. A belépő vételárának megtérítésére a Látogató semmilyen körülmények között sem tarthat igényt.
 • Kérjük kedves Látogatóinkat, hogy a látogatással, a Filmpark szolgáltatásaival kapcsolatos vagy egyéb észrevételeiket, panaszaikat, ötleteiket a Filmpark vezetéséhez fordulva írják meg az info@kordafilmpark.hu címre.
 • Kérjük kedves Látogatóinkat, a talált tárgyakat a pénztárnál adják le, elveszett tárgyaikat ugyanitt kereshetik.
 • A Házirend szövegét a kordafilmpark.hu oldalon is megtekinthetik.
 • A Filmpark munkatársai fenntartják az esetleges attrakció, időpont- és helyszín változás jogát, az ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalnak!

A házirend szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között sem mentesít az azok megsértéséért járó következmények alól!

Érvényes: 2024.01.01