ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt. (székhely: 2091 Etyek, Korda út 1572 hrsz.; cg. szám: 07-10-001462; adószám: 13969367-2-07; képviseli: Rajnai György és Róna Krisztina igazgatósági tagok) elkötelezett partnerei, látogatói személyes adatainak védelmében, így kiemelten fontosnak tartjuk az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását. Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az Ön adatai biztonságát garantálja.

A Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt. jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kívánja összefoglalni, hogy a Filmpark látógatóinak, partnereinek milyen személyes adatait kezeli, azokat milyen célra használja fel, továbbá ismerteti az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • EU 2016/679 rendelet – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)                                        
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)                                                                           
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)                                         

1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 1. Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő
Név: Korda Filmstúdió Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 2091 Etyek, Korda út 1572. hrsz
Postacím:       2091 Etyek, Korda út 1572. hrsz
Honlap: www.kordafilmpark.hu
Telefon: +36-70-455-6815
Email cím: adat@kordastudio.com
 • A Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt. egyes adatkezelései:
 1. Online jegyvásárlással összefüggő adatkezelés

Érintettek köre: a Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt. Látogatóközpontjába látogatás céljából jegyet vásárló személyek

Az adatkezelés célja: a Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt. Látogatóközpontjába online jegyvásárlás biztosítása, lebonyolítása, látogatások időpontjának kiválasztása, látogatások lebonyolítása

Az adatkezelés jogalapja:  a személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján önkéntes hozzájárulás és a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján, azaz szerződés teljesítése céljából kezeljük

A kezelt személyes adatok típusa: a jegyvásárlás során az érintett a nevét, email címét, és a telefonszámát adja meg

Az adatkezelés időtartama: a jegyvásárló személyes adatait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 évig kezeljük

 1. Kapcsolattartás céljából kezelt személyes adatok

Érintettek köre: jegy@ mailboxra és az info@ mailboxra információkérés, valamint jegyvásárlás céljából levelet küldők

Az adatkezelés célja: a Látogatóközpontba történő látogatással kapcsolatos megkeresések, kérdések megválaszolása, látogatókkal való hatékony kommunikáció, személyre szabott kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján önkéntes hozzájárulás alapján kezeljük

A kezelt személyes adatok típusa: név, email cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok az érdeklődés, megkeresés megválaszolását követően törlésre kerülnek

 1. Hírlevél küldéssel és marketing tevékenységgel összefüggű adatkezelés

Érintettek köre: hírlevélre bármely kommunikációs csatornán jelentkezők

Az adatkezelés célja:  a Korda Filmpark aktuális rendezvényeinek, programjainak ismertetése céljából hírlevelek küldése, a Korda Filmpark tevékenységének népszerűsítése, a hírlevél címzettjeinek tájékoztatása

Az adatkezelés jogalapja: személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján önkéntes hozzájárulás alapján kezeljük

A kezelt személyes adatok típusa: név, email cím

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatokat a hírlevél küldésére vonatkozó önnkéntes hozzájárulás visszavonásáig kezeljük

A hírlevél küldésére vonatkozó önkéntes hozzájárulását itt bármikor visszavonhatja!

 1. Élménytúrához kapcsolódó behívólevél kiküldésével összefüggű adatkezelés

Érintettek köre: a Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt. Látogatóközpontjába látogatók, a Korda Filmpark által szervezett élménytúrára jelentkezők

Az adatkezelés célja:  az élménytúrára jelentkezők, látogatók részére a látogatás napjára szóló behívólevél, forgatókönyv kiküldése; az élménytúrák, filmforgatások látogatók bevonásával történő lebonyolítása

Az adatkezelés jogalapja: személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján önkéntes hozzájárulás alapján kezeljük

A kezelt személyes adatok típusa: email cím

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok az élménytúrán való részvétel ill. a látogatás megtörténte után törlésre kerülnek

 • Táboroztatással összefüggű adatkezelés

Érintettek köre: a Korda Filmpark által szervezett táborokkal összefüggésben a tabor@ mailboxra információkérés céljából levelet küldők, Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt. által szervezett táborba jelentkezők

Az adatkezelés célja:  az adatkezelő által szervezett táborokkal kapcsolatos megkeresések megválaszolása, táborokkal kapcsolatos tájékoztatás, táborozók regisztrálása, táborra jelentkezőkkel történő hatékony, személyre szabott kommunikáció, táboroztatás lebonyolítása

Az adatkezelés jogalapja: személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján önkéntes hozzájárulás alapján és GDPR 6. cikk (1) bek.  pontja alapján, szerződés teljesítése céljából kezeljük

A kezelt személyes adatok típusa: email cím, táborozó gyermek neve, szülő neve, címe, szülő és gyermek telefonszáma, gyermek egészségügyi állapotára vonatkozó adatok (allergiára, betegségre vonatkozó adatok)

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok a táboroztatás befejeztével törlésre kerülnek

 • ai:

A személyes adatok kezelése során a kezelt adatok:

 • kizárólag az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága).

Társaságunk az Ön adatait megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Társaságunk a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 1. A tájékoztatás kéréshez való jog

A fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól, hogy az tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési céllal,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig
 • milyen jogszabály alapján kezeli,
 • valamint mely személyes adatihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatokat
 •  

A Társaság kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

 • A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Társaság a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 • A törléshez való jog

A fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha  jogszabály vagy valamely belső szabályzat a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Társaság kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 • A zároláshoz való jog

A fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatai kezelését Társaságunk korlátozza. Az adatkezelés korlátozása addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

A személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy  Társaságunk jelen tájékoztatóban megjelölt személyes adatait jogellenesen kezeli, vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben arra az időtartamra korlátozzuk az adatkezelést, amíg Társaságunk elllenőrzi a személyes adatok pontosságát), vagy az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges a korlátozás.

 • A tiltakozáshoz való jog

A fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha véleménye szerint Társaságunk a személyes adatait nem a tájékoztatóban foglaltak megfelelően kezeli (pl: a személyes adatait kizárólag saját, vagy 3. fél érdekében kezeli, avagy közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például tiltakozhat az ellen, ha Társaságunk az Ön hozzájárulása nélkül használná fel a személyes adatait tudományos kutatás céljából. Ebben az esetben Adatkezelő csak akkor kezelheti tovább a személyes adatokat, ha az adatkezelést olyan jogos érdek indokolja, mely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival szemben.

Ön jogosult arra, hogy a Társaság rendelkezésére bocsátott,  Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt Társaságunk akadályozná.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

 1. Panasz benyújtása a Társaságnál:

Az adatkezeléssel összefüggő panaszok fogadása az adat@kordastudio.hu  e-mail címen, vagy a fent megadott címen, postai levél útján történhet, az érintettek ilyen módon történő joggyakorlását korlátlanul biztosítani kell.

 • Panasz a nemzeti adatvédelmi hatóságnál:

Ön ugyanakkor panasszal élhet a nemzeti adatvédelmi hatóságnál, jelenleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”
 • Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Társaság ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).